Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

09:16
6023 b85b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier

May 20 2018

07:35
5488 37f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viawtx wtx

May 19 2018

22:26
4706 d6f6
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead

May 13 2018

18:04
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapozakontrola pozakontrola
17:49
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
17:47
5151 587e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 12 2018

20:51
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.

May 08 2018

18:28
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaMatalisman Matalisman

May 05 2018

20:02
4021 9329
Reposted fromherrkammer herrkammer viavertheer vertheer

May 02 2018

23:28
1613 3b7e
Reposted bypati2k6 pati2k6
23:27
1612 a315

December 10 2017

06:09
soup officially closed.
— k
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl